Những từ và cụm từ thường gặp

Common Words and Phrases


 
Download
pdf | text | mp3
 
1. Hello

Xin chào.


2. Please

Xin vui lòng


3. No

Không


4. Yes

Vâng


5. Thank you

Cảm ơn


6. No thank you

Không cảm ơn


7. You're welcome

Không có chi


8. What

Cái gì


9. Where

Ở đâu


10. Who

Ai


11. When

Khi nào


12. How

Như thế nào


13. How much

Bao nhiêu


14. Why

Tại sao


15. I know

Tôi biết.


16. I don't know

Tôi không biết


17. I understand

Tôi hiểu


18.  I don't understand

Tôi không hiểu


19. Goodbye

chào tạm biệt


20. Help!

Cứu

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Rau

Vegetables


Xem tiếp...

Học Tiếng Anh Với Tin Tức