Bạn từ đâu đến?

Where are You From?


 
Download
pdf | text | mp3


1. Where are you from?

bạn từ đâu đến?


2. What is your nationality?

quộc tịch của bạn lả gỉ?


3. I am from Vietnam.

tôi đến từ Việt Nam


4. I am Vietnamese.

tôi là người Việt Nam


5. I am from Mexico.

tôi đến từ Mê hi cô


6. I am Mexican.

tôi là người Mê hi cô


7. I am from France.

tôi đến từ Pháp


8. I am French.

tôi là người Pháp


9. I am from England.

tôi đến từ Anh


10. I am English.

tôi là người Anh


11. I am from Switzerland.

tôi đến từ Thụy Sĩ


12. I am Swiss.

tôi là người Thụy Sĩ


13. I am from Japan.

tôi đến từ Nhật


14. I am Japanese.

tôi là người Nhật


15. I am from Thailand.

tôi đến từ Thái Lan


16. I am Thai.

tôi là người Thái


17. I am from China.

tôi đến từ Trung Quốc


18. I am Chinese.

tôi là người Trung Quốc


19. I am from America.

tôi đến từ Mỹ


20. I am American.

tôi là người Mỹ