Câu hỏi và câu trả lời với When

When Questions and Answers


 
Download
pdf | text | mp3


1. When are you leaving?

Khi nào bạn đi


2. I am leaving in five minutes.

Tôi đi sau năm phút.


3. When will you arrive?

Khi nào bạn đến nơi?


4. I am arriving in two days.

Tôi đến sau hai ngày.


5. When does the movie start?

Khi nào phim bắt đầu?


6. The movie starts at 7:20 p.m.

Phim bắt đầu lúc bảy giờ hai mươi tối


7. When will he be finished?

Khi nào ông ấy  hoàn thành?


8. He will be finished in two weeks.

Ông ấy sẽ hoàn thành sau hai tuần.


9. When did you cut your hair?

Bạn cắt tóc khi nào


10. I cut my hair yesterday.

Tôi cắt tóc của tôi ngày hôm qua.


11. When are you going to go to university?

Khi nào bạn sẽ đi đến trường đại học?


12. I am going to go to university next year.

Tôi sẽ theo học đại học năm tới


13. When will they begin?

Khi  nào họ  bắt đầu?


14. They will begin soon.

Họ sẽ bắt đầu ngay


15. When did she move to a new apartment?

Cô ấy đã chuyển đến căn hộ mới khi nào


16. She moved to a new apartment three months ago.

Cô ấy đã chuyển đến căn hộ mới ba tháng trước


17. When will you leave England?

Khi nào bạn rời  nước Anh?


18. I will leave England in six months.

Tôi sẽ rời nước Anh sau sáu tháng


19. When will they buy a new car?

Khi nào họ sẽ mua một chiếc xe mới?


20. I don't know when they will buy a new car.

Tôi không biết khi nào họ sẽ mua xe mới.