Các nước Đông Âu

Countries Eastern Europe


Download
pdf | text | mp3


1. Albania

An ba ni


2. Belarus

Bê la rút


3. Bosnia and Herzegovina

Bos ni a He ze go vi na


4. Bulgaria

Bun ga ri


5. Croatia

Cro át ti a


6. Czech Republic

Cộng hoà zét


7. Estonia

Ê tô ni a


8. Hungary

Hung ga ri


9. Latvia

Lát vi a


10. Lithuania

Li thu a ni a


11. Macedonia

Ma xê đô ni a


12. Moldova

Mon đô va


13. Poland

Ba lan


14. Romania

Ru ma ni


15. Slovakia

Slô va ki a


16. Serbia and Montenegro

Sê bi a mon tê nê rô


17. Slovenia

Slô ven ni a


18. Ukraine

Úc rai na

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức