Các công ty

Companies


Download
pdf | text | mp3


 
 

1. Public company

Công ty cổ phần


2. Private company

Công ty tư nhân


3. Limited Liability Company

Công ty trách nhiệm hữu hạn


4. Chief Executive Officer (CEO)

Giám đốc điều hành (CEO)


5. Chief Financial Officer (CFO)

Giám đốc tài chính (CFO)


6. Chief Information Officer (CIO)

Giám đốc Thông tin (CIO)


7. Chief Operational Officer (COO)

Trưởng phòng hoạt động (COO)


8. Chairman

Chủ tịch


9. President

Chủ tịch


10. Vice president

Phó chủ tịch


11. Board of Directors

Hội đồng quản trị


12. Board member

Hội đồng thành viên


13. Share holder

Người có cổ phần


14. Shareholder Meeting

Đại hội cổ đông


15. Headquarters

Trụ sở chính


16. Founder

Người sáng lập


17. Executive

Ủy viên ban quản trị


18. Non-executive director

Giám đốc không điều hành