Các nước bắc và trung mỹ

Countries North and Central America


Download
pdf | text | mp3


1. The Bahamas

Ba ha ma


2. Belize

Bê li


3. Canada

Can na đa


4. Costa Rica

Cót ta ri ca


5. Cuba

Cu ba


6. Dominican Republic

Cộng hòa đô mi ni căng


7. El Salvador

En san va đo


9. Guatemala

Goa tê ma la


10. Haiti

Hai ti


11. Honduras

Hon đu rát


13. Mexico

Mê hi cô


14. Nicaragua

Ni ca ra goa


15. Panama

Pa na ma


16. The United States

Mỹ

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức