Thời gian

Telling Time


Download
pdf | text | mp3


1. Minute

Phút


2. Second

Giây


3. Hour

Giờ


4. Day

Ngày


5. Week

Tuần


6. Month

Tháng


7. Year

Năm


8. Decade

Thập kỷ


9. Century

Thế kỷ


10. Yesterday

Hôm qua


11. Today

Hôm nay


12. Tomorrow

Ngày mai


13. Next week

Tuần tới


14. In two weeks

Sau hai tuần


15. Next month

Tháng tới


16. In two months

Sau hai tháng


17. Next year

Năm sau


18. In two years

Sau hai năm


19. 10 minutes ago

10 phút trước


20. Last week

Tuần trước


21. Two weeks ago

Hai tuần trước


22. Last month

Tháng trước


23. Two months ago

Hai tháng trước


24. Last year

Năm ngoái


25. Two years ago

Hai năm trước