Các nước Trung Đông

Countries Middle East


Download
pdf | text | mp3


1. Afghanistan

Áp ga nít tăng


2. Armenia

A men ni a


3. Azerbaijan

A zê ba dan


4. Bahrain

Ba ren


5. Georgia

Gioóc gi a


6. Iran

I răn


7. Iraq

I rắc


8. Israel

Ít ra en


9. Jordan

Joọc đan


10. Kazakhstan

Ka za tăng


11. Kyrgyzstan

Ky gi tăng


12. Kuwait

Cô oét


13. Lebanon

Li băng


14. Oman

Ô man


15. Pakistan

Pa kít tăng


16. Palestine

Pa lét tin


17. Qatar

Qua ta


18. Saudi Arabia

Ả rập Xê út


19. Syria

Si ri a


20. Turkey

Thổ nhĩ kỳ


21. Turkmenistan

Tựt men ni tăng


22. United Arab Emirates

Các tiểu vương quốc ả rập


23. Uzbekistan

U bê kít tăng


24. Yemen

Dê men