Harry Potter Theme Park to Open in Osaka JapanHarry Potter Theme Park to Open in Osaka Japan Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A new theme park called “The Wizarding World of Harry Potter” will open in Osaka Japan in late 2014. The sprawling attraction will be modeled after a theme park that opened at Universal Orlando Resort in 2010, in the US state of Florida. The Osaka attraction will feature replicas of famous Harry Potter landmarks such as Hogwarts Castle and Hogsmeade Village. The harry Potter series is very popular in Japan. The films have grossed about $900 million at the box office and attracted more than 78 million moviegoers.
Art Info

Key words:

theme park = công viên chủ đề
sprawling = bành trướng
replicas 
= mô hình
landmarks 
= bước ngoặc
grossed 
= thu được
Harry Potter Theme Park to Open in Osaka Japan

Công viên chủ đề Harry Potter khai mạc tại Osaka Nhật Bản


A new theme park called “The Wizarding World of Harry Potter” will open in Osaka Japan in late 2014.

Một công viên chủ đề có tên là “Thế giới phù thuỷ của Harry Potter” sẽ ra mắt tại Osaka Nhật Bản vào cuối năm 2014.


The sprawling attraction will be modeled after a theme park that opened at Universal Orlando Resort in 2010, in the US state of Florida.

Điểm thu hút du lịch bành trướng sẽ được làm theo một công viên chủ đề đã ra mắt tại khu du lịch Universal Orlando vào năm 2010, tại bang Florida, Hoa Kỳ.


The Osaka attraction will feature replicas of famous Harry Potter landmarks such as Hogwarts Castle and Hogsmeade Village.

Điểm thu hút du lịch Osaka sẽ mô tả các mô hình của những bước ngoặc Harry Potter nổi tiếng như là lâu đài Hogwarts và ngôi làng Hogsmeade.


The Harry Potter series is very popular in Japan.

Chuỗi phim Harry Potter rất phổ biến tại Nhật Bản.


The films have grossed about $900 million at the box office and attracted more than 78 million moviegoers.

Những bộ phim đã thu được 900 triệu đô tại bưu điện và hơn 78 triệu người đi xem chiếu bóng.
Một công viên chủ đề có tên là “Thế giới phù thuỷ của Harry Potter” sẽ ra mắt tại Osaka Nhật Bản vào cuối năm 2014.