Bill Gates says that usage of robots in the future will lead to unemploymentBill Gates says that usage of robots in the future will lead to unemployment Langhub.com Học Tiếng Anh Với Tin Tức

Microsoft co-founder Bill Gates said during a speech recently that both governments and businesses need to prepare for a world in which humans will be competing with robots for jobs. Speaking at the American Enterprise Institute in Washington, DC, Gates said that as the costs for robots and technology go down, the demand for low-skilled jobs will also decrease. He said that governments might eventually have to reduce taxes to persuade big businesses to continue hiring human employees rather than investing in robots to fill the job.  He went on to say that even high-skilled workers such as accountants, commercial pilots, astronauts and police officers are at risk of being replaced by AI-based robots in the future.
Tweak Town

Key words:

low-skilled jobs = công việc kỹ năng thấp
eventually = cuối cùng
persuade
= khuyến khích
astronauts
= phi hành gia
AI
= thông minh nhân tạo
Bill Gates says that usage of robots in the future will lead to unemployment

Bill Gates nói rằng việc sử dụng nhiều robot trong tương lai sẽ dẫn đến nạn thất nghiệp


Microsoft co-founder Bill Gates said during a speech recently that both governments and businesses need to prepare for a world in which humans will be competing with robots for jobs.

Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đã nói trong suốt bài diễn văn gần đây rằng cả Chính phủ và những doanh nghiệp cần chuẩn bị cho một thế giới mà con người sẽ cạnh tranh việc làm với robot.


Speaking at the American Enterprise Institute in Washington, DC, Gates said that as the costs for robots and technology go down, the demand for low-skilled jobs will also decrease.

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu American Enterprise, Washington DC, Gates đã cho rằng khi chi phí cho robot và công nghệ giảm thì nhu cầu công việc kỹ năng thấp cũng sẽ giảm.


He said that governments might eventually have to reduce taxes to persuade big businesses to continue hiring human employees rather than investing in robots to fill the job.

Ông ta nói rằng Chính phủ có thể cuối cùng phải giảm thuế để khuyến khích những doanh nghiệp lớn tiếp tục thuê nhân công hơn là đầu tư vào Robot để thực hiện công việc.


He went on to say that even high-skilled workers such as accountants, commercial pilots, astronauts and police officers are at risk of being replaced by AI-based robots in the future.

Ông ta nói tiếp rằng ngay cả những công nhân kỹ năng cao như là kế toán, phi công thương mại, phi hành gia và Cảnh sát cũng có nguy cơ bị thay thế bởi Robot thông minh nhân tạo trong tương lai.