Fans would give up food, jobs for World Cup gloryA survey by international calling firm VIP Communications found that 51 percent of football fans would be willing to starve themselves for a week in exchange for their national squad winning the World Cup. More than 40 percent offered to give up dating for a year, while 7 percent said they would gladly give up their job to see their country win the title. And, 4 percent said they were willing to give away a body part. Taking part in the survey were 20,000 people who live in North America but hail from countries with teams in this year’s World Cup in South Africa.
Reuters


Key words:

Survey = cuộc khảo sát
To starve themselves = nhịn đói
Squad
= đội tuyển
Hail
= đổ dồn
Body part
= phần cơ thể
Fans would give up food, jobs for World Cup glory

Người hâm mộ sẽ từ bỏ thức ăn, việc làm vì vinh quang World Cup


A survey by international calling firm VIP Communications found that 51 percent of football fans would be willing to starve themselves for a week in exchange for their national squad winning the World Cup.

Một cuộc khảo sát do công ty điện thoại quốc tế VIP Truyền thông phát hiện ra rằng 51% người hâm mộ bóng đá sẽ sẵn sàng nhịn đói trong một tuần để trao đổi với đội tuyển quốc gia của họ chiến thắng World Cup.


More than 40 percent offered to give up dating for a year, while 7 percent said they would gladly give up their job to see their country win the title.

Hơn 40% xung phong từ bỏ hẹn hò trong một năm, trong khi 7% nói rằng họ sẽ sẵn sàng từ bỏ công việc để xem đất nước của mình giành danh hiệu.


And, 4 percent said they were willing to give away a body part.

Và 4% nói rằng họ sẵn sàng cho đi một phần cơ thể.


Taking part in the survey were 20,000 people who live in North America but hail from countries with teams in this year’s World Cup in South Africa.

Tham gia vào cuộc khảo sát là 20.000 người sống ở Bắc Mỹ nhưng đổ dồn từ các nước có đội tham gia World Cup năm nay tại Nam Phi.